TVšeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu
www.marmuro.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné podmienky vymedzujú a upresňujú podmienky a pravidlá pre používanie internetového obchodu, spôsob dodania služby elektronicky a predaja prostredníctvom internetového obchoduwww.marmuro.com, ktorý patrí spoločnosti MARMURO Rafael Białożyt so sídlom ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka, Poľsko.
 2. Kupujúci môže kontaktovať Predajcu:
  1. email: [email protected],
  2. telephone: +48 33 868 18 18,
  3. contact form available at: http://www.marmuro.sk/contacts
 3. Tieto obchodné podmienky sú nepretržite k dispozícii na webových stránkachwww.marmuro.sk v takej forme, ktorá umožňuje Užívateľom kedykoľvek stiahnuť, uložiť alebo vytlačiť ich obsah.

II. Definovanie pojmov

Pojmy použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach znamenajú:

 1. Pracovné dni –dni od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov;
 2. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 3. Podnikateľ -fyzická osoba, právnická osoba a organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá na základe osobitných ustanovení má spôsobilosť na právne úkony, a vykonáva vo vlastnom mene podnikateľskú činnosť ;
 4. Zákazník – Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ktorý prostredníctvom internetového obchodu odoslal Objednávku.;
 5. Občiansky zákonník – zákon z 23. apríla 1964. (Z. z. č. 16, pol. 93 v znení neskorších predpisov);
 6. Užívateľské konto – konto pridelené Zákazníkovi v Internetovom obchode, prostredníctvom ktorého môže Zákazník vykonávať určité činnosti v internetovom obchode;
 7. Dopravca – subjekt alebo osoba, ktorá dodáva objednaný tovar Zákazníkom;
 8. Všeobecné obchodné podmienky –tento dokument;
 9. Registrácia – jednorázová činnosť, ktorej cieľom je vytvoriť Užívateľské konto. Registrácia je možná pomocou registračného formulára, ktorý je dostupný na stránkach internetového obchodu;
 10. Internetový obchod (Obchod) – internetové stránky, prostredníctvom ktorých Zákazník môže najmä odoslať Objednávku;
 11. Predávajúci - Rafael Białożyt ktorý podniká pod obchodným názvom Marmuro Rafael Białożyt, so sídlom ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka, Poľsko. Spoločnosť je zapísaná do Centrálneho registra a informácii o ekonomickej aktivite CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) vedenej Ministrom hospodárstva RP, DIČ: 5532500102, IČO: 362311834;
 12. Tovar – Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré predávajúci ponúka na stránkach obchodu, a ktorých opis je k dispozícii pri každom výrobku;
 13. Kúpna zmluva – kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom;
 14. Služby – služby poskytované Predávajúcim Zákazníkovi v elektronickej podobe v zmysle zákona z 18. júla 2002 o službách poskytovaných elektronicky (Z.z. č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov.);
 15. Zákon o právach spotrebiteľa – Zákon z 30. mája 2014. o právach spotrebiteľov (Z. z. 2014, č. 827);
 16. Zákon o elektronických službách – zákon z 18. júla 2002. o elektronických službách (Z. z. č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov);
 17. Objednávka – prehlásenie vôle Zákazníka, smerujúce priamo ku uzavretiu Predajnej zmluvy, určujúce predovšetkým druh a množstvo tovaru.

III. Podmienky používania internetového obchodu

 1. Využitie služieb Obchodu je možné za predpokladu, že systém informačných a komunikačných technológií používaných Zákazníkom splňa následujúce minimálne technické požiadavky:
  1. počítač alebo mobilné zariadenie s prístupom na internet,
  2. prístup k e-mailovej schránke,
  3. Internetový prehliadač Internet Explorer verzia 11 alebo vyššia, Firefox verzia 28.0 alebo novšia, Chrome verzia 32 alebo novšia, Opera verzia 12.17 alebo vyššia, Safari verzia 1.1. alebo novšia,
  4. zapnutie v internetovom prehliadači Cookies alebo Javascript.
 2. Využívanie internetového obchodu znamená akúkoľvek činnosť klienta, ktorá má za cieľ oboznámiť sa s obsahom umiestneným na stránkach Obchodu.
 3. Zákazník je povinný najmä:
  1. nezverejňovať a neposielať obsah zákonom zakázaný obsah, napr. obsah násilný, hanlivý alebo porušujúci osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. využívanie internetového obchodu spôsobom, ktorý nenaruší jeho prevádzku, najmä pomocou určitého softvéru alebo zariadení,
  3. nevykonávať činnosti smerujúce k odoslaniu alebo umiestneniu v rámci Obchodu nevyžiadaných obchodných informácií (spam),
  4. využívanie internetového obchodu spôsobom, ktorý nie je zaťažujúci, obmedzujúci z hľadiska Predávajúceho ani iných Zákazníkov,
  5. Použitie akéhokoľvek obsahu zobrazeného v internetovom obchode iba na vlastné osobné účely,
  6. Používanie internetového obchodu v súlade s pravidlami platnými v Poľsku, zákonov, ustanovení VOP-u, ako aj s všeobecnými zásadami používania Internetu.

IV. Služby

 1. Predávajúci umožňuje prostredníctvom internetového obchodu využiť bezplatné služby spočívajúce v:
  1. prezeraniu informácií na stránkach internetového obchodu,
  2. mať svoje konto na stránkach internetového obchodu,
  3. zdieľať interaktívny formulár umožňujúci Zákazníkom odoslať nové objednávky v rámci Obchodu
  4. odber Newslettera,
  5. zdieľať interaktívny formulár umožňujúci Zákazníkom kontakt s Predajcom,
 2. Uvedené v 1. bode služby sú poskytované Predajcom 24h denne 7 dní v týždni.
 3. Zmluva:
  1. o poskytnutí služby spočívajúcej v prezeraní informácií obsiahnutých v Obchode sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť končí v momente opustenia internetových stránok Obchodu,
  2. o poskytnutí služby spočívajúcej vo vedení Užívateľského konta v Obchode sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť končí v momente, keď Zákazník požiada o zrušenie Konta alebo sám vyberie možnosť „Odstrániť Konto"
  3. o poskytnutí služby spočívajúcej v zdieľaniu interaktívneho formulára, ktorý umožňuje Zákazníkom odoslanie Objednávky sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť končí v momente odoslania Objednávky,
  4. o poskytnutí služby Newsletter sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť končí v momente odoslania žiadosti o odstránenie jeho e-mailovej adresy zo zoznamu odoberajúcich Newsletter alebo kliknutím na link, ktorý sa nachádza v správe odoslanej v rámci služby Newsletter,
  5. o poskytnutí služby spočívajúcej v zdieľaniu interaktívneho formulára, ktorý umožňuje Zákazníkom kontakt s Predávajúcim, sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť končí v momente, keď Predávajúci odošle odpoveď.
 4. Služba vedenia Užívateľského konta v rámci internetového obchodu je k dispozícii po Registrácii. Registrácia je možná prostredníctvom vyplnenia a prijatia registračného formulára, ktorý sa nachádza na niektorej zo stránok Obchodu.
 5. Podmienkou Registrácie je prijatie Všeobecných obchodných podmienok, ako aj poskytnutie osobných údajov označených ako povinné.
 6. Zákazník má možnosť získať od Predávajúceho obchodné informácie vo forme správy odoslanej na určenú Zákazníkom e-mailovú adresu (služba Newsletter). K tomu je nutné zadať platnú e-mailovú adresu alebo zaškrtnúť príslušné políčko v registračnom formulári alebo v objednávkovom formulári. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas týkajúci sa odoberania správy s obchodnými informáciami. Newsletter posiela Predajca len tým Zákazníkom, ktorý súhlasili s odberom Newslettera.
 7. Obchodné právo organizovať príležitostné súťaže a propagačné akcie, ktorých podmienky sú zakaždým uvedené na webových stránkach Obchodu.
 8. Akciové ponuky v rámci Obchodu nie je možné kombinovať, len ak Podmienky akcie neustanovujú inak.

V. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Informácie o tovare uvedené na webových stránkach Obchodu, a najmä ich popisy, technické a výkonové charakteristiky a ceny, sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
 2. Tovary majú charakteristické vlastnosti vyplývajúce z vlastností prírodného kameňa.
 3. Všetky dostupné v obchode tovary sú úplne nové, bez fyzických a právnych vád, a boli legálne uvedené na poľský trh.
 4. Podmienkou odoslania Objednávky je mať aktívnu e-mailovú adresu.
 5. Objednávku je možné zadať telefonicky v prípade, ak máte aktívnu e-mailovú adresu a telefónnu linku.
 6. Podmienkou zadania Objednávku cez e-mail je mať aktívnu e-mailovú adresu.
 7. Prostredníctvom objednávkového formulára alebo e-mailu môžete odosielať Objednávky 24h denne 7 dní v týždni. Telefonické objednávky prijímame počas pracovných dní v hod. medzi 9.00 a 17.00
 8. V prípade Spotrebiteľov uzavretie Kúpnej zmluvy je možné pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
  1. Objednávku je možné zadať prostredníctvom:
   1. elektronického objednávkového formulára zahŕňajúceho spotrebiteľské údaje potrebné pre realizáciu Objednávky, a najmä: meno a priezvisko, bydlisko a e-mailovú adresu,
   2. použitia osobných údajov Spotrebiteľa získaných v dôsledku predchádzajúcej registrácii v Obchode (nákup prostredníctvom Užívateľského konta),
   3. telefónu, volajúc na telefónne číslo poskytnuté Predávajúcim na webových stránkach Obchodu, Objednávka by mala zahŕňať údaje Spotrebiteľa potrebné na realizáciu Objednávky, a to najmä: meno a priezvisko, bydlisko a e-mailovú adresu; názov Tovaru a jeho množstvo, spôsob doručenia a platby,
   4. elektronickej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu poskytnutú Predávajúcim na webových stránkach Obchodu, obsah Objednávky by mal obsahovať údaje Spotrebiteľa potrebné na realizáciu Objednávky, a to najmä: meno a priezvisko, bydlisko a e-mailovú adresu; názov tovaru a jeho množstvo, spôsob doručenia a platby.
  2. Aby bolo možné uzavrieť Kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu a sprístupneného objednávkového formulára, je potrebné vybrať si tovar pomocou niekoľkých krokov na základe zobrazených Spotrebiteľovi správ a informácií dostupných na internetovej stránke
  3. Objednávku vybraného tovaru možno vykonať pridaním produktu do nákupného košíka.
  4. Hneď ako Spotrebiteľ využívajúci stránky online obchodu zadá všetky potrebné údaje, zobrazí sa jasne zhrnutie odoslanej Objednávky. Zhrnutie odoslanej Objednávky bude obsahovať informácie o:
   1. popis predmetu Objednávky
   2. jednotkovú a celkovú cenu objednaných výrobkov alebo služieb vrátane daní, vrátane nákladov spojených s dodaním a dodatočných nákladov (ak existujú)
   3. spôsob kontaktu s Predajcom,
   4. zvolenej platobnej metóde a dátume splatnosti,
   5. zvolenom spôsobe dodania,
   6. dodacie lehoty,
   7. kontaktných údajov Spotrebiteľa.
  5. Pre odoslanie Objednávky je nevyhnutný súhlas Zákazníka s obchodnými podmienkami, ďalej je potrebné potvrdiť, že Zákazník sa oboznámil s "Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy", poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby".
  6. Odoslanie objednávky Spotrebiteľom znamená návrh na uzavretie kúpnej zmluvy týkajúcej sa Tovarov, ktoré sú predmetom Objednávky.
  7. Po odoslaní Objednávky, Spotrebiteľ dostane e-mail s potvrdením prijatia Objednávky (vrátane individuálneho čísla Objednávky), ktorý obsahuje konečné potvrdenie všetkých základných prvkov Objednávky.
  8. Následne Predávajúci zašle na zadanú e-mailovú adresu Spotrebiteľa potvrdenie prijatia Objednávky odoslanej Spotrebiteľom, čím Predajca potvrdzuje, že prijíma návrh ponuky uvedenej vyššie v bode 8.6. Kúpna zmluva je považovaná za uzavretú vo chvíli doručenia tohto potrvdenia Spotrebiteľovi.
  9. Zákazníci, ktorí si želajú objednať Tovar v Obchode telefonicky alebo zaslaním e-mailu sú povinní:
   1. zadať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu odoslanému Predajcovi názov Tovaru spomedzi Tovarov nachádzajúcich sa na internetovej stránke Obchodu a tiež jeho množstvo,
   2. uviesť spôsob doručenia a spôsob platby spomedzi spôsobov dodania a platieb, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Obchodu,
   3. poskytnúť údaje potrebné pre realizáciu Objednávky, a to najmä: meno a priezvisko, adresu a e-mail.
  10. Predávajúci po zadaní každej Objednávky telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu odošle Spotrebiteľovi potvrdenie o podmienkach Objednávky, ktoré bude obsahovať:
   1. Opis predmetu Zákazky,
   2. jednotkovú a celkovú cenu výrobkov alebo služieb vrátane daní a nákladov spojených s dodaním, a dodatočných nákladov (ak existujú)
   3. možnosti kontaktu s Predávajúcim,
   4. zvolený spôsob platby a dátum splatnosti,
   5. zvolený spôsob dodania,
   6. dodaciu lehotu,
   7. kontaktné údaje Spotrebiteľa,
   8. informácie týkajúce sa VOP,
   9. poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy spolu so vzorom.
  11. Kúpna zmluva je považovaná za uzavretú vo chvíli, keď Spotrebiteľ odošle (ako odpoveď na potvrdenie podmienok Objednávky odoslaných Predajcom) e-mailovú správu na e-mailovú adresu Predávajúceho, v ktorej Spotrebiteľ: prijíma obsah zaslanej Objednávky a súhlasí s jej realizáciou, súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, a potvrdzuje, že sa oboznámil s poučením o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
  12. Po uzavretí kúpnej zmluvy Predávajúci potvrdzuje podmienky tejto zmluvy, ich odoslaním na e-mailovú adresu Spotrebiteľa alebo písomne na adresu uvedenú Spotrebiteľom.
  13. Kúpna zmluva je uzatvorená v poľštine. Jej obsah je v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 9. V prípade firemných zákazníkov uzavretie Kúpnej zmluvy je možné pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
  1. Objednávku je možné zadať prostredníctvom:
   1. použitia údajov Podnikateľa získaných v dôsledku predchádzajúcej registrácie v Obchode (nákup prostredníctvom Konta)
   2. elektronického objednávkového formulára zahŕňajúceho firemné údaje Podnikateľa potrebné pre realizáciu Objednávky, a to najmä: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, alebo v prípade fyzických osôb podnikajúcich pod vlastným menom, adresu bydliska a e-mailovú adresu,
   3. telefónu, volajúc na telefónne číslo poskytnuté Predávajúcim na webových stránkach Obchodu. Objednávka by mala zahŕňať údaje Podnikateľa potrebné na realizáciu Objednávky, a to najmä: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, alebo v prípade fyzických osôb podnikajúcich pod vlastným menom adresu bydliska a e-mailovú adresu, názov Tovaru a jeho množstvo, spôsob doručenia a adresu doručenia, ako aj spôsob platby,
   4. elektronickej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu poskytnutú Predávajúcim na webových stránkach Obchodu. Objednávka by mala obsahovať údaje Podnikateľa potrebné na realizáciu Objednávky, a to najmä: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, alebo v prípade fyzických osôb podnikajúcich pod vlastným menom adresu bydliska a e-mailovú adresu, názov Tovaru a jeho množstvo, spôsob doručenia a adresu doručenia, ako aj spôsob platby,
  2. Činnosti smerujúce k uzavretiu dohody, a najmä zadať Objednávku môžu len osoby riadne oprávnené konať v mene podnikateľa.
  3. Aby bolo možné uzavrieť Kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu a sprístupneného objednávkového formulára, je potrebné vykonať výber tovaru pomocou niekoľkých technických krokov na základe zobrazených Spotrebiteľovi správ a informácií dostupných na internetovej stránke.
  4. Objednávku vybraného tovaru možno vykonať pridaním produktu do nákupného košíka
  5. Hneď ako Spotrebiteľ využívajúci stránky online obchodu zadá všetky potrebné údaje, zobrazí sa jasne zhrnutie odoslanej Objednávky.
  6. Pre odoslanie Objednávky je nevyhnutný súhlas s obchodnými podmienkami, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby". Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je určené len pre Spotrebiteľov.
  7. Odoslanie objednávky Podnikateľom znamená návrh na uzavretie kúpnej zmluvy týkajúcej sa Tovarov, ktoré sú predmetom Objednávky
  8. Po odoslaní Objednávky, Podnikateľ dostane e-mail s potvrdením prijatia Objednávky (vrátane individuálneho čísla Objednávky), ktorý obsahuje finálne potvrdenie všetkých základných prvkov Objednávky.
  9. Následne Predávajúci zašle na zadanú e-mailovú adresu Podnikateľa potvrdenie o prijatí Objednávky odoslanej Podnikateľom, čím Predajca potvrdzuje, že prijíma návrh ponuky uvedenej vyššie v bode 9.7.
  10. Podnikatelia, ktorí si želajú objednať Tovar v Obchode telefonicky alebo zaslaním e-mailu sú povinní:
   1. zadať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu odoslanému Predajcovi názov Tovaru spomedzi Tovarov nachádzajúcich sa na internetovej stránke Obchodu a tiež jeho množstvo,
   2. uviesť spôsob doručenia a spôsob platby spomedzi spôsobov dodania a platieb, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Obchodu,
   3. poskytnúť údaje potrebné pre realizáciu Objednávky, a to najmä: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, alebo v prípade fyzických osôb podnikajúcich pod vlastným menom adresu bydliska a e-mailovú adresu.
  11. Informácia o celkovej hodnote Objednávky je zakaždým poskytnutá Predávajúcim ústne po skompletizovaní Objednávky a po výbere spôsobu doručenia a stanovenia spôsobu platby, alebo prostredníctvom informácie odoslanej na e-mailovú adresu Podnikateľa. Týmto sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú.
  12. Podnikatelia pred zadaním Objednávky telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu sú povinní oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci si voči Podnikateľom vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu Objednávky.
  13. Kúpna zmluva je uzatvorená v poľštine. Jej obsah je v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

VI. Dodanie tovaru

 1. Dodanie Tovaru je obmedzené do krajín Európskej únie a krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a je realizované na adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby.
 3. Výška nákladov na dopravu je uvedená pri objednávke Tovaru.
 4. Predávajúci na internetovej stránke Obchodu v popise Tovaru uvedie odhadovaný počet pracovných dní potrebných na realizáciu Objednávky a dodania Tovaru.
 5. Dodacia lehota a realizácie Objednávky sa uvádza v Pracovných dňoch v súlade s odsekom VII bod 2.
 6. V prípade problémov s realizáciou Objednávky zadanej Podnikateľom sa dodacia lehota môže predĺžiť. Predávajúci nie je zodpovedný za predĺženie dodacej lehoty.
 7. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru.
 8. Náklady spojené s výdajom a príjmom Tovaru, ktorý je predmetom Objednávky zadanej Podnikateľom znáša Predávajúci.
 9. Pri výdaji Tovaru (ktorý je predmetom Objednávky zadanej Podnikateľom) zo skladu Predávajúceho a odovzdaním Tovaru Prepravcovi prechádzajú výhody a nevýhody spojené s položkou, ako aj riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia Tovaru na Podnikateľa.
 10. Podnikateľ je po obdržaní zásielky povinný skontrolovať jej stav. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo inej nezhody pri doručení Tovaru je Podnikateľ povinný vyhotoviť záznam o pripomienkach, uviesť presné množstvo a druh Tovaru a rozsah a povahu poškodenia v súlade s postupom uplatniteľným u Prepravcu spolu s fotodokumentáciu poškodenia.
 11. Predávajúci nie je zodpovedný za prácu dopravcu vo vzťahu k Podnikateľom.
 12. Predávajúci nezodpovedá za škody vyplývajúce z nesprávnosti údajov poskytnutých Podnikateľom pri zadávaní objednávky, ani za škody spôsobené zadaním nesprávnych kontaktných údajov alebo nesprávnej adresy doručenia.
 13. Predpokladá sa, že tovar prevezme a dodací list podpíše osoba na to poverená, a po prípade aj vykoná ďalšie s tým súvisiace činnosti.
 14. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy s okamžitou platnosťou pri neprevzatí objednaného Tovaru zo strany Podnikateľa, ak Tovar bol doručovaný dopravcom, alebo v prípade neprevzatia zásielky v termíne 7 dní od doručenia informácie o možnosti prevzatia Tovaru na zbernom mieste Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorá vznikla Predávajúcemu kvôli neprevzatej objednávke, uvedenej v tomto bode.
 15. Predávajúci je zodpovedný za chyby Tovaru v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä § 556 a 5561 -5565 Občianskeho zákonníka. Zodpovednosť za fyzické chyby alebo právne chyby vyplývajúce zo záruky je vylúčená vo vzťahu k Podnikateľom.

VII. Ceny a spôsoby platby

 1. Ceny Tovarov sú uvedené v poľských zlotých a zahŕňajú všetky zložky, vrátane DPH, ciel a ďalších poplatkov.
 2. Zákazník si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho (v tomto prípade k realizácii Objednávky dôjde po odoslaní Zákazníkovi potvrdenia o prijatí Objednávky, a zásielka bude zahájená ihneď po prijatí finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho a skompletizovaní Objednávky);
  2. elektronický platobný styk (v tomto prípade k realizácii Objednávky dôjde po odoslaní Zákazníkovi potvrdenia o prijatí Objednávky, a po prijatí informácií o zrealizovanej platbe zo strany Zákazníka. Tovar bude odoslaný ihneď po skompletizovaní Objednávky.
 3. Predávajúci na internetových stránkach Obchodu v popise Tovaru informuje Zákazníka o dátume splatnosti, ktorý je povinný dodržať a zrealizovať včas platbu. V prípade, ak nedôjde k realizácii platby zo strany Spotrebiteľa pred vypršaním doby splatnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, Predávajúci po predchádzajúcej výzve na odstránenie porušenia podmienok a vyznačenia nového termínu splatnosti, môže odstúpiť od zmluvy podľa čl. 491 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak nedôjde k realizácii platby zo strany Podnikateľa pred vypršaním doby splatnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, Predávajúci môže vypovedať zmluvu s Podnikateľom okamžite, a za každý deň omeškania platby za Objednávku si bude Predávajúci účtovať príslušne platné zákonné úroky z omeškania.
 4. V prípade, ak je stav objednávky "vo výrobe" alebo "dostupné na objednávku", platbu je potrebné vykonať ihneď po zadaní Objednávky na základe zálohovej faktúry vo výške 50 % z celkovej ceny. Úhrada zvyšnej časti hodnoty Objednávky je požadovaná, keď Objednávka bude skompletizovaná a pripravená k odberu.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Podnikateľa pred dokončením Objednávky v prípade tovaru so stavom ,,na objednávku ", zaplatená záloha sa nevracia. V prípade tovaru, ktorý má status ,,vo výrobe" Predávajúci vráti zálohu Podnikateľovi, ktorý odstúpil od zmluvy iba v tom prípade, ak Podnikateľ oznámil svoj zámer o odstúpení od zmluvy pred skompletizovaním Objednávky, a oznámením tejto skutočnosti Podnikateľovi.
 6. Vo vzťahu k Podnikateľom Predávajúci môže použiť ceny bez DPH.

VIII. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Pokiaľ je zmluvnou stranou Podnikateľ, nemá právo odstúpiť od zmluvy.
 2. Pokiaľ je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, môže od nej odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Termín sa považuje za dodržaný, ak počas tejto doby bude Predávajúcemu doručené vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
 3. Spotrebiteľ môže vlastnými slovami napísať vyhlásenie alebo na tento účel použiť vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktorý nájdete v Dodatku č. ....... týchto obchodných podmienok.
 4. 14 dňová lehota začína plynúť dňom, v ktorom bol Tovar prevzatý, alebo v prípade zmluvy o poskytovaných službách - od dňa jej uzatvorenia.
 5. Predávajúci po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany Spotrebiteľa pošle prostredníctvom e-mailu potvrdenie o prijatí spotrebiteľského vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
 6. Spotrebiteľ nemá nárok odstúpiť od zmluvy v prípade
  1. poskytovania služieb, ak Predávajúci poskytol službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred poskytnutím služby, že po jej vykonaní Spotrebiteľ stratí právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. zmluvy, v ktorej cena alebo odmena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, nad ktorými Predávajúci nemá žiadnu kontrolu, a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol vyrobený podľa špecifických požiadaviek zákazníka alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie tovaru podliehajúcemu rýchlemu skazeniu alebo tovaru s krátkou trvanlivosťou;
  5. zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, alebo sa jedná o tovar, ktorý z dôvodu ochrany zdravia nie je možné po otvorení obalu vrátiť;
  6. zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho špecifikáciu bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  7. zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí Kúpnej zmluvy, a ich dodanie môže byť uskutočnené až po 30 dňovej lehote, a ich hodnota závisí od kolísania cien na trhu, nad ktorým Predávajúci nemá žiadnu kontrolu;
  8. zmluvy, v ktorej Spotrebiteľ výslovne požiadal, aby Predávajúci prišiel k nemu z dôvodu nevyhnutnej opravy alebo údržby; Ak Predávajúci poskytuje aj iné služby ako tie, ktoré Spotrebiteľ požadoval, alebo dodáva iné diely ako náhradné diely, ktoré sú potrebné pre opravu alebo údržbu, právo na odstúpenie od zmluvy má Spotrebiteľ len čo sa týka dodatočných služieb alebo Tovarov;
  9. zmluvy, ktorej predmetom poskytnutia je dodávka zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu, ak bol ich pôvodný obal narušený; doručovanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  10. zmluvy k uzatvoreniu ktorej došlo počas verejnej dražby;
  11. zmluvy o poskytovaní ubytovania na iný ako obytný účel, preprave tovaru, požičaní áut, stravovaní, poskytovaní služieb týkajúcich sa voľnočasových aktivít, udalostí, zábavy, športu alebo kultúry, v prípade, že v zmluve bol určený dátum alebo lehota na poskytnutie plnenia;
  12. zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie zmluvy bolo zahájené s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako bol informovaný Predávajúcim o strate práva na odstúpenie od zmluvy
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku, zmluva je považovaná za neplatnú. To, čo Strany poskytli, musí byť vrátené v nezmenenom stave, prípustné sú len nevyhnutné zmeny v rámci bežného obchodného styku, a najmä stanovenie typu, vlastností a fungovania vecí. Tovar by mal byť vrátený najneskôr pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Zakúpený Tovar je potrebné vrátiť na adresu Predávajúceho.
 8. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od obdržania vyhlásenia zo strany Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby od neho, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pre vrátenie tejto sumy bude použitý rovnaký spôsob platby, ako ten, ktorý použil Spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s inými podmienkami. Spotrebiteľ nebude znášať žiadne náklady spojené s iným spôsobom vrátenia peňazí. Predávajúci môže počkať s vrátením platieb až kým mu nebude vrátený Tovar od Zákazníka, alebo kým mu nebude odoslané potvrdenie o odoslaní Tovaru na adresu Predávajúceho, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr, výnimkou je situácia, keď Predávajúci navrhne, že sám prevezme Tovar od Zákazníka.
 9. V prípade, že Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Tovaru ako najlacnejší ponúkaný Predávajúcim, nie je Predávajúci povinný vrátiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré Spotrebiteľ znášal z dôvodu tohto doručenia.
 10. Zákazník nesie iba priame náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ Predávajúci nesúhlasil hradiť tieto náklady.

IX. Záručné a reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby Tovaru v rámci záruky v súlade s podmienkami uvedenými čl. 556 – 576 Občianskeho zákonníka.
 2. Reklamácie, vyplývajúce z porušenia práv Spotrebiteľov zaručené zákonom alebo na základe týchto nariadení, by mali byť posielané na adresu MARMURO Rafael Białożyt, ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, [email protected].
 3. Cieľom prešetriť sťažnosť by mal Spotrebiteľ odoslať alebo doručiť Produkt, ktorý je predmetom reklamácie, pokiaľ možno spolu s dokladom o kúpe. Tovar musí byť doručený alebo zaslaný na adresu uvedenú vyššie v bode 2.
 4. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní.
 5. V prípade nedostatkov v odoslanej reklamácii Predávajúci odošle výzvu Spotrebiteľovi k okamžitej náprave v nevyhnutnom rozsahu, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti Zákazníkovi. Predávajúci vráti spotrebiteľovi dopravné náklady spojené s doručením Tovaru.

X. Reklamácia týkajúca sa poskytovania elektronických služieb

 1. Zákazník má právo nahlásiť sťažnosť Predajcovi v súvislosti s prevádzkou Obchodu a používaním Služieb. Sťažnosti možno nahlásiť písomne na adresu: MARMURO Rafael Białożyt, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka, na e-mailovú adresu: rek[email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
 2. V sťažnosti by Zákazník mal zadať svoje meno a priezvisko, poštovú adresu, typ a popis problému.
 3. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní, a ak by to nebolo možné v uvedenom termíne, informovať Zákazníka, kedy bude sťažnosť posúdená. V prípade nedostatkov v odoslanej reklamácii Predávajúci odošle výzvu Spotrebiteľovi k okamžitej náprave v nevyhnutnom rozsahu, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti Zákazníkovi.

XI. Záruka

 1. Na Tovar môže poskytovať záruku výrobca, Predávajúci alebo dovozca.
 2. V prípade Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, záručná doba ako aj podmienky záruky sú vždy uvedené v popise Tovaru na webových stránkach Obchodu.

XII. Možnosti a podmienky riešenia sporov mimosúdnou cestou

 1. Kupujúci právo podať návrh na začatie mimosúdneho vybavovania sťažností a náhrady škody nasledujúcim spôsobom:
  1. je oprávnený obrátiť sa na stály rozhodcovský súd spotrebiteľov, ktorý pôsobí pod dohľadom Obchodnej inšpekcie so žiadosťou o vyriešenie sporu vyplývajúceho z uzatvorenej Kúpnej zmluvy.
  2. má právo požiadať krajského inšpektora Obchodnej inšpekcie o začatie mediačného konania cieľom urovnať spor medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim.
  3. może zaslať sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy ODR, dostupnej na stránke :http://ec.europa.eu/.

XIII. Ochrana osobných údajov

Poskytnuté Zákazníkom údaje Predávajúci zhromažďuje a spracováva v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s Politikou ochrany osobných údajov, ktorá tvorí dodatok č.......týchto Obchodných podmienok.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Riešenie sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa riadi príslušnými súdmi v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku
 2. Na riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom je príslušný súd vzhľadom k sídlu Predávajúceho.
 3. Všetky záležitosti, ktoré nie sú týmito Obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami zákona o elektronických službách a ďalším ustanoveniami poľského práva.
 4. Obsah týchto Všeobecných obchodných podmienok sa môže zmeniť. O akýchkoľvek zmenách bude každý Spotrebiteľ informovaní prostredníctvom informácií na domovskej stránke Obchodu, na ktorej bude umiestnený prehľad o zmenách a dátum ich nadobudnutia účinnosti. Spotrebitelia, ktorý navyše majú užívateľské konto budú navyše informovaní o zmenách prostredníctvom správy odoslanej na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Termín nadobudnutia účinnosti týchto zmien nebude kratší ako 14 dní odo dňa ich zverejnenia. V prípade, ak Zákazník, ktorý má na stránkach Obchodu užívateľské konto, nesúhlasí s novým obsahom Všeobecných obchodných podmienok, je povinný oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu v priebehu 14 dní od oznámenia o zmene VOP. V prípade nesúhlasu s Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza k ukončeniu zmluvy.
 5. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok týkajúcich sa Podnikateľov nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia ich na internetových stránkach Obchodu